Tuesday, 14 January 2014

माझ्या लाडक्या लेकींसाठी

मुलीची स्वप्ने 

प्रेरणादायी संदेश 

तुम्ही डोळे बंद करून काय पाहता? रात्रीच्या स्तब्धतेत कोणती स्वप्ने पाहता? जी स्वप्ने तुम्ही रात्री पाहता ती खरी होत नाहीत, तर पूर्ण जागेपणी जी स्वप्ने पाहिली जातात ती प्रत्यक्षात उतरतात.

उदाहरणार्थ, पोर्चमध्ये एकटी बसलेली असताना िंकवा इतिहासाच्या तासाला आपले लक्ष आहे, असे दाखवत असताना तुम्ही कोणते स्वप्न पाहत असता? अशा स्वप्नांनाच काही अर्थ असतो. त्या शांत वेळेत तुम्ही तुमचे भविष्य पाहत असता आणि ते कसे असेल याचा अंदाज बांधत असता. हे खूप कठीण असते, नाही? काही वेळा तुम्ही तुमच्यासाठी पाहिलेली स्वप्ने आणि तुमच्यासाठी इतरांनी पाहिलेली स्वप्ने सारखी नसतात.

पालक, आजी-आजोबा, शिक्षक, प्रशिक्षक, यूथ मिनिस्टर्स, पती – असं वाटतं की, प्रत्येकात तुमचा छोटासा अंश आहे. जे तुमच्यावर प्रेम करतात, त्यांना तुम्हाला निराश करणे आवडत नाही, तरीही तुम्ही तुमच्याशी प्रामाणिक असायला हवे. एक नवा दृष्टिकोन मिळवण्यासाठी हिब्रूज १२:२ वाचा : ‘आपल्या श्रद्धेचा लेखक आणि शिक्षक ज्याने आपल्या आनंदासाठी व्रूâस सहन केला, शरमेचा त्याग केला आणि परमेश्वराच्या िंसहासनाच्या उजव्या हाताला बसला, त्या येशू खिस्तावर आपली नजर खिळू दे.’ येशू खिस्तावर लक्ष वेंâद्रित करणे आवश्यक आहे. येशू खिस्ताने तुमच्यासाठी जे स्वप्न पाहिले आहे, ते साकारण्याऐवजी तुम्ही जर तुमच्यासाठी इतरांनी पाहिलेली स्वप्ने िंकवा अगदी तुमची स्वत:ची स्वप्ने साकारण्याच्या मागे लागलात तर तुम्हाला पूर्ण समाधान कधीच लाभणार नाही.

ज्यांची नजर येशू खिस्तावर खिळलेली असते, त्यांची स्वप्ने आणि उद्दिष्टांचा चिरंतन विजयच होतो, याची खात्री देता येते. नाही, तुम्ही प्रत्येकाचे समाधान करू शकत नाही आणि होय, नंतरच्या काळात तुमच्या आयुष्याला आकार देणारे अनेक मार्गदर्शकही तुम्हाला भेटतील, पण जेव्हा तुम्ही येशू खिस्ताला सर्वाधिक प्राधान्य देता, तेव्हा तुम्हाला माहीत असते, तुम्हीच जेत्या आहात!


No comments:

Post a Comment