Friday 27 December 2013

द दा विंची कोड

हीरोस गॅमोसचा अनुभव प्रत्यक्ष पाहिल्याचे सांगताना सोफी अजूनही हादरलेली दिसत होती हे लँग्डनला समजत होते. लँग्डन स्वत:ही ही गोष्ट ऐवूâन चकित झाला होता. सोफीने तो सर्व सोपस्कार अगदी पूर्णपणे पाहिला होता. पण तिचे आजोबाच खुद्द त्यात सहभागी होते. प्रायरी ऑफ सायनचे ग्रँडमास्टर! या यादीत फार मोठी नावे होती. दा विंची, बोटीसेली, आयझॅक न्यूटन, ाqव्हक्टर ह्यूगो, जॉ कॉक्टो... जाक सॉनिए.

लँग्डन हळू आवाजात म्हणाला, ``मी आणखी तुला काय सांगू मला कळत नाहा.r ''

सोफीच्या हिरव्या डोळ्यात अश्रू आले, ``त्यांनी मला स्वत:च्या मुलीसारखं वाढवलं होतं.''

ते बोलत असताना तिच्या डोळ्यात जमा होणारे भाव आता लँग्डनच्या लक्षात आले. त्यात पश्चाताप होता, अगदी खोल आणि दूरवर गेलेला. सोफीने तिच्या आजोबांवर बहिष्कार टाकला होता आणि आता तिला ते वेगळ्या स्वरुपात दिसले होते.

बाहेर पाहिले तर पहाट जवळ येत चालली होती. दूर क्षितिजावर रंग दिसू लागले होते पण खालच्या बाजूला पृथ्वीवर अजून अंधार होता. 

बरेच कोकाकोलाचे डबे आणि बिाqस्कटे घेऊन टीबिंग त्यांच्याजवळ उत्साहाने परत आले. ``मित्रांनो, खायला प्यायला काही हवं आहे का?'' त्यांनी जवळच्या वस्तू देत खाण्यापिण्याच्या वस्तू विमानात कमी असल्याबद्दल क्षमा मागितली. ते म्हणाले, ``आपला भिक्षू मित्र अजून उठलेला नाही. त्याला थोडा वेळ देऊया.'' एक बिाqस्कट खात, त्यांनी परत त्या कवितेकडे पाहिले, ``मग, माझ्या सुंदर मुली, काही प्रगती
झाली का?'' सोफीकडे पाहत ते म्हणाले, ``तुझ्या आजोबांना नेमवंâ काय सांगायचं आहे? पण हा त्यात म्हटलेला हेडस्टोन नक्की आहे कुठे? टेम्पलर सरदारांनी स्तवन केलेला हेडस्टोन?''

सोफीने मान हलवली आणि ती गप्प बसली. 

टीबिंग पुन्हा त्या कवितेत मग्न झाले. लँग्डनने एक कोकाकोलाचा डबा उघडला आणि खिडकीबाहेर पाहत तो अनेक गुप्त परंपरा आणि न सुटलेल्या कोड्यांचा विचारकरू लागला. टेम्पलर सरदारांनी स्तवन केलेला हेडस्टोन हे मुख्य वाक्य आहे. त्यानेडब्यातून कोकाकोलाचा मोठा घोट घेतला; टेम्पलर सरदारांनी स्तवन केलेलाहेडस्टोन. कोक जरा गरमच होता.रात्रीच्या अंधाराचे पांघरुण पटकन बाजूला झाले. लँग्डन रात्रीचे दिवसात रुपांतरहोत असताना पाहत होता. खाली मोठा महासागर पसरलेला दिसत होता. ती इांqग्लशखाडी होती. आता फार वेळ लागणार नव्हता.लँग्डनला वाटले होते की दिवस उजाडल्यावर त्यांच्या कोड्यावरही प्रकाश पडेलपण जसजसा दिवस उगवला तसतसे त्याला सत्यापासून दूर गेल्यासारखे वाटतहोते. इयााqम्बक वृत्त आणि त्यात गायले गेलेले भजन हेच त्याच्या कानात घुमत होते.जेट विमानांच्या आवाजात हीरोस गॅमोस आणि त्या पवित्र सोपस्कारांचा आवाज एकत्रहोत आहे असे वाटत होते.टेम्पलर सरदारांनी स्तवन केलेला हेडस्टोन.विमान आता पुन्हा जमिनीवरून उडू लागले आणि त्याला एकदम अचानककाहीतरी साक्षात्कार झाला. लँग्डनने कोकाकोलाचा रिकामा डबा जरा जोरातच खालीठेवला. इतरांकडे वळून तो म्हणाला, ``तुमचा विश्वास बसणार नाही पण टेम्पलरलोकांचा हेडस्टोन म्हणजे काय हे मला समजलं आहे!'' टीबिंगचे डोळे बशीकडेवळले, ``हेडस्टोन कुठे आहे, तुला कळलं आहे?'' लँग्डन हसत म्हणाला, ``कुठेआहे नाही पण तो हेडस्टोन म्हणजे नक्की काय कळलं आहे.''सोफी वावूâन ऐवूâ लागली.लँग्डन म्हणाला, ``मला वाटतं की हेडस्टोनचा संदर्भ शब्दश: एका दगडीचेहNयाशी आहे.'' कुठलेतरी अगम्य कोडे सुटल्याचा आनंद चेहNयावर दिसत होता,``अगदी काही कठीण कोडं नव्हतं!''टीबिंग म्हणाले, ``दगडी चेहरा?''सोफीपण तेवढीच गोंधळली होती.लँग्डन वळून म्हणाला, ``ली, इाqन्क्वझिशनच्या काळात चर्चने टेम्पलर सरदारांवरअनेक प्रकारचे आरोप केले, होय ना?''``बरोबर, त्यांनी अनेक प्रकारचे खोटेनाटे आरोप उठवले. टेम्पलर सरदारअनैर्सिगक शरीरसंबंध ठेवायचे, क्रॉसवर मूत्रविसर्जन करायचे, सैतानाची पूजा करायचे,बरीच मोठी यादी होती.''``आणि त्याच यादीमध्ये खोट्या दैवतांची पूजा हे पण होतं, खरं ना? टेम्पलरसरदार एका गुप्तविधीमध्ये दगडातून कोरलेल्या एका डोक्याची, पॅगन लोकांच्यादेवाच्या डोक्याची पूजा करीत असा चर्चने आरोप केला होता.''

No comments:

Post a Comment